รายงานผลการเฝ้าระวังเหตุการณ์และเหตุสงสัยโรคที่เป็นภัยต่อสุขภาพในระบบผ่อดีดี
จังหวัดขอนแก่น
ประจำเดือน มกราคม พ.ศ 2562


จำนวนอาสา 1345 คน

จำนวนอาสาปฎิบัติการ 85 คน

รายงานทั้งหมด 224 ครั้ง

รายงานผิดปกติ 11 ครั้ง


จำนวนเหตุผิดปกติรวมในระดับจังหวัด

Responsive image

จำนวนเหตุผิดปกติในจังหวัด

Responsive image

จำนวนรายงานทั้งหมด 11 ครั้ง

รายงานเหตุผิดปกติในคน 3 ครั้ง ดำเนินการเสร็จสิ้น 0 ครั้ง

 • โรคในคน 2 ครั้ง
 • อาหารปลอดภัย 0 ครั้ง
 • คุ้มครองผู้บริโภค 1 ครั้ง
 • จุดกิจกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ 0 ครั้ง

รายงานเหตุผิดปกติในสิ่งแวดล้อม 7 ครั้ง ดำเนินการเสร็จสิ้น 0 ครั้ง

 • ปัญหาสิ่งแวดล้อม 6 ครั้ง
 • ภัยธรรมชาติ 1 ครั้ง

รายงานเหตุผิดปกติในสัตว์ 1 ครั้ง ดำเนินการเสร็จสิ้น 0 ครั้ง

 • รายงานสัตว์ป่วยตาย 0 ครั้ง
 • รายงานถูกสัตว์กัด 1 ครั้ง

สถานการณ์เหตุผิดปกติ/โรคที่เฝ้าระวังรวมทั้งจังหวัด

รายงานสุขภาพคน / คุ้มครองผู้บริโภค

 • โรคไข้เลือดออก 2 ครั้ง
 • โรคไข้หวัดใหญ่ 0 ครั้ง
 • โรคมือ เท้า ปาก 0 ครั้ง
 • โรคพิษสุนัขบ้า 0 ครั้ง
 • อาหารเป็นพิษ 0 ครั้ง
 • อาหารปลอดภัย 0 ครั้ง
 • คุ้มครองผู้บริโภค 1 ครั้ง
 • จุดกิจกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ 0 ครั้ง

รายงานสุขภาพสัตว์

 • โรคห่าไก่ 0 ครั้ง
 • โรคปากและเท้าเปื่อย 0 ครั้ง
 • โรคคอบวม 0 ครั้ง
 • โรคไข้ขา 0 ครั้ง
 • โรค PRRS 0 ครั้ง
 • โรคอหิวาห์สุกร 0 ครั้ง

รายงานสิ่งแวดล้อม

 • ปัญหาสิ่งแวดล้อม 6 ครั้ง
 • ภัยธรรมชาติ 1 ครั้ง

ตัวอย่างสำเร็จผลการควบคุมเหตุผิดปกติในพื้นที่ จังหวัดขอนแก่น

ตรวจสอบเหตุการ

สอบถามข้อมูลจากผู้รายงานหลังได้รับข้อความ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าผู้ถูกสัตว์กัด มีรายฟันของสุนัขที่บริเวณขา สุนัขอายุ 3 เดือน เป็นสุนัขมาจาก กทม. หลังเกิดเหตุนำไป รพช.ได้รับวัคซีน และนัดรับวัคซีนตามแผนการดูแล ล้างแผลให้คำแนะนำการปฏิบัติตนเรียบร้อย