รายงานผลการเฝ้าระวังเหตุการณ์และเหตุสงสัยโรคที่เป็นภัยต่อสุขภาพในระบบผ่อดีดี
จังหวัดเชียงใหม่
ประจำเดือน กันยายน พ.ศ 2562


จำนวนอาสา 889 คน

จำนวนอาสาปฎิบัติการ 207 คน

รายงานทั้งหมด 1042 ครั้ง

รายงานผิดปกติ 300 ครั้ง


จำนวนเหตุผิดปกติรวมในระดับจังหวัด

Responsive image

จำนวนเหตุผิดปกติในจังหวัด

Responsive image

จำนวนรายงานทั้งหมด 300 ครั้ง

รายงานเหตุผิดปกติในคน 7 ครั้ง ดำเนินการเสร็จสิ้น 0 ครั้ง

 • โรคในคน 7 ครั้ง
 • อาหารปลอดภัย 0 ครั้ง
 • คุ้มครองผู้บริโภค 0 ครั้ง
 • จุดกิจกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ 1 ครั้ง

รายงานเหตุผิดปกติในสิ่งแวดล้อม 5 ครั้ง ดำเนินการเสร็จสิ้น 0 ครั้ง

 • ปัญหาสิ่งแวดล้อม 0 ครั้ง
 • ภัยธรรมชาติ 4 ครั้ง

รายงานเหตุผิดปกติในสัตว์ 1 ครั้ง ดำเนินการเสร็จสิ้น 0 ครั้ง

 • รายงานสัตว์ป่วยตาย 0 ครั้ง
 • รายงานถูกสัตว์กัด 1 ครั้ง

สถานการณ์เหตุผิดปกติ/โรคที่เฝ้าระวังรวมทั้งจังหวัด

รายงานสุขภาพคน / คุ้มครองผู้บริโภค

 • โรคไข้เลือดออก 7 ครั้ง
 • โรคไข้หวัดใหญ่ 0 ครั้ง
 • โรคมือ เท้า ปาก 0 ครั้ง
 • โรคพิษสุนัขบ้า 0 ครั้ง
 • อาหารเป็นพิษ 0 ครั้ง
 • อาหารปลอดภัย 0 ครั้ง
 • คุ้มครองผู้บริโภค 0 ครั้ง
 • จุดกิจกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ 1 ครั้ง

รายงานสุขภาพสัตว์

 • โรคห่าไก่ 0 ครั้ง
 • โรคปากและเท้าเปื่อย 0 ครั้ง
 • โรคคอบวม 0 ครั้ง
 • โรคไข้ขา 0 ครั้ง
 • โรค PRRS 0 ครั้ง
 • โรคอหิวาห์สุกร 0 ครั้ง

รายงานสิ่งแวดล้อม

 • ปัญหาสิ่งแวดล้อม 0 ครั้ง
 • ภัยธรรมชาติ 4 ครั้ง

ตัวอย่างสำเร็จผลการควบคุมเหตุผิดปกติในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่

เฝ้าระวัง

เฝ้าระวังพื้นที่ใกล้เคียง 14 วัน

เฝ้าระวัง

เฝ้าระวังพื้นที่ใกล้เคียง 14 วัน