รายงานผลการเฝ้าระวังเหตุการณ์และเหตุสงสัยโรคที่เป็นภัยต่อสุขภาพในระบบผ่อดีดี
จังหวัดเชียงใหม่
ประจำเดือน กรกฏาคม พ.ศ 2562


จำนวนอาสา 763 คน

จำนวนอาสาปฎิบัติการ 215 คน

รายงานทั้งหมด 939 ครั้ง

รายงานผิดปกติ 18 ครั้ง


จำนวนเหตุผิดปกติรวมในระดับจังหวัด

Responsive image

จำนวนเหตุผิดปกติในจังหวัด

Responsive image

จำนวนรายงานทั้งหมด 18 ครั้ง

รายงานเหตุผิดปกติในคน 13 ครั้ง ดำเนินการเสร็จสิ้น 0 ครั้ง

 • โรคในคน 13 ครั้ง
 • อาหารปลอดภัย 0 ครั้ง
 • คุ้มครองผู้บริโภค 0 ครั้ง
 • จุดกิจกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ 2 ครั้ง

รายงานเหตุผิดปกติในสิ่งแวดล้อม 2 ครั้ง ดำเนินการเสร็จสิ้น 0 ครั้ง

 • ปัญหาสิ่งแวดล้อม 0 ครั้ง
 • ภัยธรรมชาติ 0 ครั้ง

รายงานเหตุผิดปกติในสัตว์ 0 ครั้ง ดำเนินการเสร็จสิ้น 0 ครั้ง

 • รายงานสัตว์ป่วยตาย 0 ครั้ง
 • รายงานถูกสัตว์กัด 0 ครั้ง

สถานการณ์เหตุผิดปกติ/โรคที่เฝ้าระวังรวมทั้งจังหวัด

รายงานสุขภาพคน / คุ้มครองผู้บริโภค

 • โรคไข้เลือดออก 10 ครั้ง
 • โรคไข้หวัดใหญ่ 0 ครั้ง
 • โรคมือ เท้า ปาก 0 ครั้ง
 • โรคพิษสุนัขบ้า 0 ครั้ง
 • อาหารเป็นพิษ 0 ครั้ง
 • อาหารปลอดภัย 0 ครั้ง
 • คุ้มครองผู้บริโภค 0 ครั้ง
 • จุดกิจกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ 2 ครั้ง

รายงานสุขภาพสัตว์

 • โรคห่าไก่ 0 ครั้ง
 • โรคปากและเท้าเปื่อย 0 ครั้ง
 • โรคคอบวม 0 ครั้ง
 • โรคไข้ขา 0 ครั้ง
 • โรค PRRS 0 ครั้ง
 • โรคอหิวาห์สุกร 0 ครั้ง

รายงานสิ่งแวดล้อม

 • ปัญหาสิ่งแวดล้อม 0 ครั้ง
 • ภัยธรรมชาติ 0 ครั้ง

ตัวอย่างสำเร็จผลการควบคุมเหตุผิดปกติในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่

ดำเนินการแล้ว

สงสัยเป็นหัด ขอแยกมาอยู่เรือนบาล ทำความสะอาดเครื่องใช้ส่วนตัว ผ้าปู ผ้าเช็ดตัว และทำความสะอาดหอพัก

ได้ส่งเด็กป่วยเข้ารับการรักษาแล้ว

ได้ส่งเด็กป่วยเข้ารับการรักษา ไม่ให้แคะ แกะ เกา ให้ยาแก้อักเสบ ให้คำแนะนำเรื่องสุขนิสัยรายบุคคล การสวมเสื้อผ้า การทำความสะอาดเครื่องนอนของผู้ป่วย